Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PSWO Leads

Artikel 1: Definities:

• PSWO leads, hierna genoemd PSWO: De eenmanszaak P.S.Webdesign Online, kamer van koophandel inschrijvingsnummer 28087697;
• Partner(s): Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij PSWO hebben aangesloten en leads via PSWO wensen te ontvangen;
• Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de partners van PSWO en die zijn of haar contactgegevens aan PSWO overhandigt en in contact wenst te komen met de partners van PSWO in een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector;
• Lead: alle verzoeken van aanvragers die PSWO ontvangt en die PSWO doorstuurt naar relevante partners;

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PSWO en Partners. PSWO accepteert geen algemene voorwaarden van haar partners tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2.2: Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
2.3: Niet alleen PSWO, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de partner zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
2.4: Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door PSWO worden gewijzigd, mits de gewijzigde voorwaarden onverwijld aan Partner worden medegedeeld en zich één of meer van de gronden als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden voordoet. Bij een wijziging van de algemene voorwaarden als bedoeld in de voorgaande zin, is de partner gerechtigd binnen 14 dagen na voornoemde mededeling van de gewijzigde voorwaarden de overeenkomst op te zeggen, tenzij de wijziging niet in het nadeel is van de partner.

Artikel 3: Algemeen:

3.1: Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen en prijsopgaven als gedaan door PSWO zijn steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden PSWO niet.
3.2: De aanvaarding van een aanbieding en/of offerte van PSWO door de partner bindt PSWO enkel indien PSWO terzake de aanbieding en/of offerte schriftelijk dan wel elektronisch aan de partner bevestigt dat er een overeenkomst tussen partner en PSWO tot stand is gekomen.

Artikel 4: Over de dienstverlening van PSWO:

PSWO exploiteert verschillende websites die erop gericht zijn om leads van aanvragers te genereren. Elke website is gericht op een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector. PSWO poogt zodoende aanvragers die op zoek zijn naar een partner van PSWO met deze partner in contact te brengen. Feitelijk brengt PSWO dus vraag en aanbod bij elkaar. PSWO ontvangt de leads via één van de door haar geëxploiteerde websites en stuurt deze door naar één of meer van de bij haar aangesloten partners.

Artikel 5: De overeenkomst tussen PSWO en de bij haar aangesloten partners:

5.1: Een dienstverlener, natuurlijke- en/of rechtspersonen, kunnen zich bij PSWO als partner aansluiten. Een dergelijk verzoek kan via één van de door PSWO geëxploiteerde websites aan PSWO worden gedaan. Het staat PSWO vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren.
5.2: Indien PSWO een verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon ontvangt om partner van PSWO te worden, neemt PSWO dit verzoek in behandeling. De partner dient dit verzoek in door zich aan te melden bij een van de bij PSWO in beheer zijnde websites resulterend in een bedrijfsprofiel bij PSWO waarbinnen de parameters leidend tot een match met bij PSWO binnenkomende leads door klant zelf ingesteld kunnen worden. Na het instellen van de parameters, bestaand uit de regio en het postcodegebied van de partner, de regio en het postcodegebied van waar de partner leads wenst te ontvangen, de sector voor wat de partner zich heeft aangemeld en de categorie voor wat de partner zich heeft aangemeld, zal per verzonden lead door PSWO aan partner het tussen PSWO en partner overeengekomen tarief aan partner in rekening worden gebracht. Partners van PSWO zullen leads van PSWO ontvangen voor de sectoren, in de regio's en voor de categorieën waarvoor de betreffende partner zich bij PSWO heeft ingeschreven en zelf de parameters heeft bepaald.
5.3: De overeenkomst tussen PSWO en een partner is een voor wat betreft de verplichtingen van PSWO een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van PSWO. PSWO spant zich in om relevante leads aan haar partner door te sturen. Op PSWO rust geen verplichting ten opzichte van haar partners om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat PSWO niet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan leads aan haar partners door te sturen, tenzij bij overeenkomst dan wel bij deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. PSWO garandeert ook niet dat de aanvragers daadwerkelijk klant worden bij haar partners. Ook behoudt PSWO zich het recht voor om een lead naar meerdere partners te sturen zodat een aanvrager meer keus heeft en verschillende partners kan vergelijken.
5.4: De hoeveelheid leads die een partner van PSWO ontvangt kan per maand verschillen, met dien verstande dat de partner minimaal tien aanvragen voor de eerste maand dient af te nemen. Een partner kan per e-mail of telefonisch aangeven hoeveel leads deze maximaal per dag en maand wenst te ontvangen, de gewenste regio's laten aanpassen, de categorieën van leads aangeven die ze wenst te ontvangen. Wijzigen van deze parameters is gratis en kan altijd.
Daarnaast kan een partner een pauze periode instellen. Tijdens deze pauzeperiode ontvangt partner geen aanvragen.
5.5: Indien een partner ontevreden is over een lead kan zij dit binnen vijf werkdagen schriftelijk, of per e-mail mededelen aan PSWO. Indien de partner ontevreden is over een lead en zulks tijdig heeft medegedeeld aan PSWO, wordt die betreffende lead pro rato in mindering gebracht op de maandfactuur volgend op de maand waarin de voornoemde mededeling is gedaan, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• De aanvraaggegevens komen overeen met een eerdere aanvraag in de voorgaande 14 dagen;
• Het opgegeven telefoonnummer en e-mail is aantoonbaar onjuist, waardoor het onmogelijk is telefonisch contact op te nemen met de aanvrager;
• De aanvraag betreft een schoolproject;
• De aanvraag is gedaan op naam en gegevens die niet bestaan, dan wel namens een persoon die daartoe niet de opdracht heeft gegeven en in dat verband ook geen overleg heeft willen hebben met de partner.
5.6: PSWO zal de gegevens van de aanvragers enkel aan haar partners bekend maken. De aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. De partners verplichten zich om deze gegevens alleen te gebruiken voor de behandeling van de lead van de aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de aanvrager aan de partner geeft. Het is de partner verboden om de lead door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden.

Artikel 6: het beëindigen van een overeenkomst tussen PSWO en een partner

6.1: Opzegging overeenkomst tussen een partner en PSWO dient schriftelijk te geschieden en kan op ieder moment. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij er dient opgezegd te worden tegen de eerste kalenderdag van de betreffende maand waartegen er wordt opgezegd.
6.2: PSWO behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met haar partners per direct en zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. PSWO is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van PSWO.
Artikel 7: Betaling

7.1: Partners ontvangen een factuur met specificatie van de ontvangen leads. Deze factuur wordt d.m.v. automatische incasso geïncasseerd.
7.2: Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PSWO mag door een partner niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.
7.3: Alle bedragen die door PSWO zijn genoemd, zijn exclusief btw. De partner is verplicht de btw aan PSWO te betalen, tenzij overeenkomstig Europese wetgeving geen BTW aan partner dient te worden doorberekend
7.4. Bij het niet automatisch kunnen incasseren, of indien een bedrag wordt gestorneerd, is PSWO gerechtigd € 15,- aan administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

PSWO aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar partners voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van PSWO voor welke schade dan ook is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Dit hangt samen met het feit dat de verplichtingen van PSWO jegens haar partners inspanningsverplichtingen zijn. PSWO verbindt zich jegens haar partners derhalve niet tot het behalen van bepaalde resultaten.

Artikel 9: Diversen

9.1: Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden door PSWO brengt geenszins met zich mee dat PSWO afstand doet van haar recht(en).

Artikel 10: Gronden voor wijziging voorwaarden

De gronden, als bedoeld in het derde lid van artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden, zijn:
a. indien de gegevens van PSWO die zijn weergegeven in deze algemene voorwaarden worden gewijzigd;
b. indien de totstandkoming van de overeenkomsten die PSWO afsluit of de werkwijze van PSWO in deze algemene voorwaarden wordt gewijzigd;
c. indien PSWO de prijzen van haar diensten en/of producten wijzigt;
d .indien PSWO op grond van de wet- en/of regelgeving, dan wel indien PSWO om aan de wet en/of regelgeving te kunnen voldoen, genoodzaakt is de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1: Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met PSWO is Nederlands recht van toepassing.
11.2: De rechtbank Almere is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen PSWO en een partner ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Almere eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
11.3: Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
//]]>